Privacy

Bij equensWorldline zijn we bezorgd om uw privacy wanneer u gebruik maakt van onze website voor kaarthouders.

Als ‘Payment Service Provider' dragen wij veiligheid, bescherming en vertrouwen hoog in het vaandel. Met deze privacy policy willen we u dan ook informeren op welke manier wij uw gegevens die u via deze website aan ons overmaakt gebruiken, beheren en opslaan. (de policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.) Bovendien willen wij u ook graag herinneren aan de rechten die u als betrokkene heeft m.b.t. de persoonsgegevens die u met ons deelt.

Om dit alles in goede banen te leiden hebben wij bij eWL een Data Privacy entiteit opgericht bestaande uit een corporate Data Privacy Officer (DPO) die wordt bijgestaan door lokale DPO's voor de verschillende entiteiten binnen ons bedrijf. Op deze manier verzekeren we onze klanten van een consistente en eenduidige aanpak die volledig in lijn is met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Voor bijkomende vragen kan u zich steeds wenden tot onze Corporate DPO via dataprotection-ew@equensworldline.com

 

Over equensWorldline

equensWorldline SE, Eendrachtlaan 315, Utrecht, Nederland, Kamer van Koophandel Midden Nederland, Nr. 30220519, is de pan-Europese marktleider in betalings- en transactie gegevensverwerking. Als onderdeel van de Worldline Group, combineren wij duurzame expertise in traditionele betalingssystemen met innovatieve e-commerce en mobile payment oplossingen.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we

equenWorldline verzamelt de persoonsgegevens die u via deze website met ons deelt om u als persoon te identificeren alsook uw voorkeuren m.b.t. cookie setting.

equensWorldline verzamelt geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens (gevoelige gegevens zoals medische gegevens, etnische afkomst , politieke opinie , religie)

 

Waarvoor gebruiken we deze gegevens

Deze gegevens zijn nodig voor volgende doeleinden

Om u te contacteren

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens om u te antwoorden op berichten en vragen die u ons stelde via onze website.

Om onterecht gebruik te vermijden zullen wij u steeds om identificatie gegevens vragen.

Om u de gewenste informatie over te maken

Wij gebruiken de gegevens die u ingeeft op onze bezoekerswebsite om u de gewenste informatie te bezorgen.

Om onterecht gebruik te vermijden zullen wij u steeds om identificatie gegevens vragen.

Om het gebruik van onze website te analyseren,

Via Google Analytics verzamelen wij informatie die ons helpt om de prestaties en het gebruiksgemak van onze website te verbeteren. Wij verzamelen volgende gegevens:

  • het website verkeer op onze site
  • welke informatie zoekt u, hoe lang blijft u gemiddeld op onze site, etc.
  • nagaan hoe u surft op onze website om de gewenste informatie te vinden

Deze informatie wordt automatisch opgeslagen via cookies elke keer u de website bezoekt. Wilt u hierover meer informatie lees dan ook ons Cookie beleid.

 

Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om volgende redenen:

  • Inzicht krijgen in het zoekgedag van de gebruikers op onze website,
  • Onderzoeken hoe we de website gebruiksvriendelijker kunnen maken
  • Website statistieken

Wilt u hierover meer informatie lees dan ook ons Cookie beleid.

 

Uitwisselen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden enkel uitgewisseld met derden die namens ons handelen en enkel wanneer dit absoluut noodzakelijk is om te beantwoorden aan uw vraag of voor analyse doeleinden van de website (cookie beleid); of m.b.t. data management en incident management die nodig is om u de gevraagde informatie volledig en correct aan te leveren.

Deze derde partijen kunnen uw gegevens enkel gebruiken voor het door u aangegeven doel.

Wilt u uw toestemming intrekken voor het gebruik van uw persoonsgegevens dan kan u hiervoor de DPO organisatie contacteren via dsb-ew@equensWorldline.com.

Maak melding via welk elektronisch formulier u uw gegevens heeft meegedeeld en welke specifieke gegevens u wenst te verwijderen. Om onterecht gebruik te vermijden zullen wij u steeds om identificatie gegevens vragen.

Uw gegevens worden verwijderd tenzij dit in tegenspraak is met onze wettelijke verplichtingen.

 

Geschillenregeling

Heeft u een klacht m.b.t. het gebruik van uw persoonsgegevens op  dan kunt u zich steeds wenden tot onze Corporate DPO via dataprotection-ew@equensworldline.com

 

Hoe verzekeren wij de veiligheid van uw gegevens

Als payment provider waarborgen wij uiteraard een hoog veiligheidsniveau m.b.t uw persoonsgegevens. Dit is niet anders voor de bezoekers van deze website Mijn Kaart/Ma Carte. Ons veiligheidsbeleid combineert adequate administratieve, operationele, technische en fysieke beveiliging controles om de veiligheid te verzekeren van de data die u via de website met ons deelt.

Uw persoonsgegevens worden met de nodige confidentialiteit behandeld en worden enkel verwerkt m.b.t. het doel van de gegevensverwerking, gedurende de tijd die hiervoor nodig is en door personen die hiertoe het recht hebben

 

Opslaan en verwijderen van persoonsgegevens

Wij houden uw persoonsgegevens bij voor de periode die nodig is voor het antwoorden op uw vraag of het oplossen van eventuele geschillen en zo lang als nodig is om te voldoen aan de objectieven als beschreven in deze privacy policy.

Daarnaast houden we uw gegeven zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De standaard bewaartermijn is 1 jaar, daarna verwijderen wij uw persoonsgegevens tenzij dit in tegenspraak is met onze wettelijke verplichtingen.

De bewaartermijnen voor cookies vindt u onder ons Cookie Beleid

 

Rechten van de betrokkene

De GDPR verleent aan alle betrokken personen verschillende rechten, hieronder een overzicht

Recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG)

Een betrokkene moet op de hoogte worden gesteld van het feit dat verwerking van zijn persoonsgegevens plaatsvindt of zal plaatsvinden en wat de doeleinden hiervan zijn.

Recht van inzage (artikel 15 AVG )

Betrokkenen hebben het recht te weten of hun betreffende persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke. Als betrokkene kan u een kopie aanvragen van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Betrokkene heeft recht op rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens alsook het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG)

De betrokkene kan de verwerkingsverantwoordelijke vragen zijn persoonsgegevens te wissen onder andere indien:

  • persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld ;
  • de betrokkene zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;
  • betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking verder te zetten
  • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

De betrokkene heeft het recht te eisen dat alle informatie, die direct of indirect naar hem herleidbaar is, wordt verwijderd tenzij dit in tegenspraak is met onze wettelijke verplichtingen.

Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

Het recht op beperking houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en niet gewijzigd mogen worden. Wanneer de beperking weer wordt opgeheven, moet de betrokkene hiervan op de hoogte worden gebracht.

Recht op overdraagbaarheid / dataportabiliteit (artikel 20 AVG)

Het recht op dataportabiliteit houdt in dat de betrokkene het recht heeft zijn persoonsgegevens van een verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)

Een betrokkene kan vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie gebruik maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, Als een betrokkene bezwaar maakt wordt de verwerking opgeschort, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen. 

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profilering (artikel 22 AVG)

Bij dit recht kan de betrokkene bezwaar maken tegen besluiten die uitsluitend op geautomatiseerde gegevensverwerking zijn gebaseerd.

Wilt u één van deze rechten uitoefenen dan kan u de DPO contacteren via dsb-ew@equensWorldline.com.